2013
Nominacja do nagrody w konkursie Kraków Mój Dom w kategorii architektura mieszkaniowa za projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Nadwiślańskiej, Kraków.

Nagroda główna w konkursie Brick Award 2013, edycja polska w kategorii Dom wielorodzinny za projekt Osiedla Corte Verona we Wrocławiu, Warszawa

2012
Nominacja do nagrody głównej w konkursie Życie w Architekturze 2000-2012 w kategorii Najlepszy Budynek Wielorodzinny za projekt Osiedla Corte Verona we Wrocławiu, Warszawa

2011
Wyróżnienie w konkursie Polski Cement w Architekturze, XV Edycja, na najlepszą realizację z użyciem technologii żelbetowej za projekt fabryki Industrie Maurizio Peruzzo Comfort w Świdnicy, Warszawa

Gold Award (Złota Nagroda) w konkursie Urban Quality Award 2011 za projekt przebudowy placu Bohaterów Getta w Krakowie, Eurohypo AG, Frankfurt am Main, Niemcy

Wyróżnienie Nagrody Roku SARP 2010 za najlepszy obiekt architektoniczny w Polsce dla budynku Corte Verona we Wrocławiu, Warszawa

Nominacja do Nagrody Roku SARP 2010 za najlepszy obiekt architektoniczny w Polsce dla budynku Corte Verona we Wrocławiu, Warszawa

Grand Prix w konkursie Piękny Wrocław, edycja XXI, za najlepszą realizację architektoniczną w roku 2010 dla projektu zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych Corte Verona we Wrocławiu

I nagroda w konkursie Piękny Wrocław, edycja XXI, w kategorii budynek mieszkalny wielorodzinny, za najlepszą realizację architektoniczną w roku 2010 dla projektu zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych Corte Verona we Wrocławiu

Wyróżnienie w konkursie na Halę TS Wisła w Krakowie

 I Nagroda w V Edycji Konkursu o Nagrodę Architektoniczną im. Macieja Nowickiego pt. „Architektura inżynierii”, za projekt kładki pieszo-rowerowej w Mariborze (Słowenia), Poznań

2010
Wyróżnienie w konkursie im. Jacka Michalskiego, Stowarzyszenie Budowniczych Domów
i Mieszkań, Kraków

Nominacja do nagrody Kraków Mój Dom w kategorii Architektura terenów otwartych, Gmina Miejska Kraków, Polska Gazeta Krakowska, Kraków za przebudowę placu Bohaterów Getta

2009
I nagroda w konkursie na zagospodarowanie placu Wolnica w Krakowie

I nagroda w konkursie na zagospodarowanie placu Nowego w Krakowie

2008
Wyróżnienie w konkursie Bramy Kraju za przebudowę placu Książąt Czartoryskich
w Krakowie, Warszawa

I nagroda w konkursie na halę 100-lecia Cracovii wraz z Centrum Sportu Niepełnosprawnych przy al. Focha w Krakowie

2007
Wyróżnienie w konkursie na centrum kongresowe przy Rondzie Grunwaldzkim
w Krakowie

2006

I nagroda w konkursie na kładkę pieszo-rowerową Kazimierz-Ludwinów w Krakowie

Wyróżnienie w kon­kur­sie European Prize for Urban Public Space za przebudowę placu Bo­ha­terów Getta w Kra­ko­wie, Barcelona

II nagroda w konkursie na kładkę pieszo-rowerową Kazimierz-Podgórze w Krakowie

Krakowska Nagroda SARP za Twórczość Architektoniczną w roku 2004

2005
I nagroda w konkursie na przebudowę placu Książąt Czartoryskich w Kra­ko­wie

Nominacja do nagrody Projekt Roku 2004 za siedzibę Wydziału Matematyki
i Informatyki UJ w Krakowie – Pychowicach

Nagoya City Mayoral Award w konkursie IFYA Nagoya 2005 „Towards Asian Sustainable Cities”, Japonia

II nagroda w konkursie na Muzeum Lotnictwa Polskiego i Lotniczy Park Kulturowy

Wyróżnienie w kon­kursie na Mło­dzieżowe Centrum Sportu i Edukacji w Krakowie – Nowej Hu­cie

2004
I nagroda konkursie na projekt Wy­działu Matematyki i Informatyki UJ w Krakowie – Py­cho­wi­cach

Nominacja do nagrody Realizacja Roku 2003 za budynek mieszkalny pod Warszawą

2003
I nagroda w kon­kur­sie na za­gos­po­da­ro­wanie placu Bohaterów Get­ta w Kra­kowie

Wyróż­nie­nie w kon­kur­sie na roz­bu­dowę Biblioteki Ra­czyń­s­kich w Poz­na­niu

I nagroda (ex aequo) w konkursie na Cent­rum Edu­­ka­cyj­no-Rekrea­cyj­ne w Wie­liczce

2002
Nominacja do nagrody Realizacja Roku 2001 za akademicki budynek mieszkalny przy ul. Nawojki w Krakowie

Wyróżnienie w konkursie na modernizację i przebudowę zespołu obiektów Opery Krakowskiej

Mister Kra­kowa za akade­mic­ki budynek mieszkalny przy ul. Grottgera

2001
Wyróżnienie w konkursie na rozbudowę Centrum Sztuki Współ­czesnej Bun­kier Sztuki
w Krakowie

1999
II nagroda w kon­kursie na pa­wilon polski na wystawie Expo 2000 w Hano­we­rze

Wy­róż­nie­nie spec­jalne w kon­­kursie na bu­dyn­ki socjalne i komunalne w Krakowie

1998
Wy­róż­nie­nie w konkursie na obiekty olim­pijs­kie igrzysk zi­mo­wych Zakopane 2006
w Krakowie

1997
Pro­­jekt Ro­ku 1996 za salę gim­nas­tycz­ną w Grom­cu koło Li­bią­ża

1995
Nominacja do nagrody Projekt Roku 1994 za salę gim­nastyczną na os. Sta­lo­wym w No­wej Hucie