Akademicki budynek mieszkalny
ul. Grottgera, KrakówW istniejącym a zobowiązującym kontekście urbanistycznym inwestor precyzyjnie określił pro­gram budynku. Założenie zrealizowaliśmy w sąsiedztwie Młynówki Królewskiej, XIII-wiecznego kanału, na­pędzającego kiedyś młyny, tartaki i folusze połowy ówczesnego miasta. Kanał został zasklepiony w XX wieku. Stanowił on naturalną granicę gruntów dawnych podmiejskich wsi: Krowodrzy i Nowej Wsi Na­rodowej. To ważny trakt kulturowy, będący dziś parkiem publicznym. Po jego południowej stronie, w pięk­nej dzielnicy położonej między ulicami: Kazimierza Wielkiego, Grottgera, Kujawską i Aleją Sło­wackiego stoją budynki z końca XIX i pierwszej połowy XX wieku. Z drugiej, na zabudowanych polach i ogrodach Krowodrzy – obiekty o zmiennej skali stojące przy ulicy Rzecznej i Mazowieckiej.
Forma, zależności funkcjonalne, struktura, materiały i detale były starannie rozważane na spot­kaniach z przedstawicielami inwestora – Małopolskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe – tak, by realizowały program dużego domu mieszkalnego i akademika – z pokojem dziennym, kuchnią, ja­dal­nią, ale i kaplicą, czytelnią czy pomieszczeniami klubowymi.
Dla komunikacji między inwestorem i pro­jektantami ważna okazała się też możliwość odwołania do historycznych obiektów o podobnej funkcji, skali i formie. Poszczególne pomieszczenia o tak różnym przeznaczeniu, jak kaplica, pokój kom­­puterowy, kąciki czystości czy też same pokoje - starano się zmieniać przestrzennie poprzez do­bór odpowiedniej powierzchni i wysokości.
Projektowaliśmy także budynek mieszkalny na sąsiedniej działce. To pomogło nam lepiej zde­fi­niować narożną zabudowę i utrzymać pierzeję ulicy Rzecznej. A to z kolei wsparło właściwość skali przysz­łych obiektów, które mogą lub powinny pojawić się w przyszłości w tej cennej okolicy.

Budynek otrzymał nagrodę SARP: Mister Krakowa 2002