Akademicki budynek mieszkalny
ul. Nawojki, KrakówMałopolskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe powierzyło nam realizację domu aka­de­mic­kiego dla dziewcząt. Obiekt stanął w Krakowie, na narożnej działce o wielkości ośmiu arów, po­ło­żo­nej u zbiegu ulic Nawojki i Toruńskiej. Praca wpisuje się konsekwentnie w charakter całej dzielnicy, zdo­minowanej od początku wieku XX przez funkcje edukacyjne: na wschód, w kierunku Starego Miasta pas kilku kwartałów zajęty jest przez tereny Akademii Górniczo-Hutniczej, po zachodniej stro­nie położone jest miasteczko studenckie realizowane systematycznie od roku 1964 wg projektu ze­spo­łu prof. Tomasza Mańkowskiego. W bezpośrednim sąsiedztwie akademika działa publiczna szkoła pod­stawowa i liceum. Podobnie jak w przypadku projektu przy ul. Rzecznej (ten sam inwestor) mie­liś­my możność korzystania z doświadczeń zamawiającego - i z dostarczanych przez niego porównań z po­dobnymi obiektami działającymi w innych miejscach. Wola inwestora i dążenie do doskonałości było dla nas znaczną pomocą – i pozwoliło na niezwykle staranne i czytelne zrealizowanie naszego za­mys­łu. Obiekt miał się stać dowodem skromnego respektu dla zastanej na miejscu zabudowy ul. To­ruńs­kiej i – zieleni w możliwie szerokim wymiarze. Zawarł w sobie elementy przestrzeni półpublicznej, do­stęp­nej dla osób z zewnątrz. Użyliśmy tynków mineralnych, betonu, drewna sosnowego i bukowego. W kaplicy, dla zaznaczenia sacrum, posłużyliśmy się trawertynem, granitem i wybielanym mahoniem.
Sam układ ulic stanowił lokalizacyjne wyzwanie, bo sąsiednie uliczki Toruńska, Bydgoska i Ka­wiory wskazują historyczny układ dzielnicy Czarna Wieś, a ul. Nawojki jest częścią współczesnego trak­tu prowadzącego z centrum Krakowa na zachód i północ, w stronę Śląska i centralnej Polski.
Wiele satysfakcji dostarczyła nam ocena Stowarzyszenia Architektów Polskich, którego kra­kows­ki oddział zechciał nominować nasz projekt do nagrody Projekt Roku 2001.