Przebudowa Rynku
NiepołomiceZamiarem gospodarzy miasta było poprawienie jego przestrzeni publicznej na miarę możliwości niewysokiego budżetu tego niewielkiego ośrodka. Centrum Niepołomic stanowi kwadratowy Rynek (bez tkanki miejskiej poza nim) ze skromnymi domami w jego pierzejach. Z Rynku widoczne są na­to­miast pokaźne, historyczne i wartościowe budynki położone niedaleko: zamek, kościół i ratusz.

Projekt zakładał z jednej strony zachowanie tego, co niezniszczone i warte pozostawienia: część po­sadz­­ki placu, niektóre lampy, ławki, z drugiej zaś dodanie formy jednoznacznej i wewnętrznie spójnej.

Nowy fragment powierzchni rynku, zbliżony w rzucie do kwadratu ma cztery krawędzie: południową (od strony jezdni) – pofałdowaną, północną (pomyślaną jako alejka bez samochodów) – płaską, wschod­­nią (równoległą do zachowanej ścieżki spacerowej pomiędzy zamkiem i kościołem) i za­chod­nią z wydzielonym miejscem dla stolików kawiarnianych. Geometria przestrzennego ukształtowania i no­wego fragmentu Rynku, jego podziałów, lokalizacji lamp, pachołków i koszy na śmieci jest ściśle związana z jego granicami oraz istniejącymi drzewami. Pozwoliło to na „zszycie” nowej interwencji z tym, co zo­stało zachowane.
W realizacji projektu zostały użyte materiały i formy, które wpisują się w sposób jednoznaczny i współ­czes­ny w poprawianą przestrzeń miejską miasteczka. Posadzkę wykonano z porfirowej kostki o sta­łym rzucie 10x10cm i zmiennej wysokości (w zależności od obciążeń). Taki sam wymiar w rzucie mają lam­py i pachołki z cortenowskiej stali. Moduł 10cm posłużył także dla projektu ławek z im­preg­no­wa­ne­go dębu oraz dla wypełnionego grysem porfirowym rusztu wokół drzew.