Sala gimnastyczna
Gromiec, LibiążNasz projekt zwyciężył w przetargu, a inwestor zamierzył dobudowę sali gimnastycznej do ist­nie­jącego budynku szkoły podstawowej i połączenie ich tzw. przewiązką. Ta z kolei miała pomieścić nowe główne wejście do rozbudowanej w ten sposób szkoły, hall i szatnię dla uczniów. Z powstałego w hallu można wejść wprost na schody prowadzące na galerię dla widzów – albo, kierując się wzdłuż po­przecznej osi naszej rozbudowy, wyjść na zewnątrz, wprost na istniejące tereny sportowe. Na ga­le­rię sali (na antresoli) można wejść także z zewnątrz budynku poprzez stalowe schody i galerię ze­wnętrz­ną. Sala gimnastyczna o wymiarach ok. 30x15x7m ma trybuny dla widzów i podręczne maga­zy­ny sprzętu sportowego. Zaplecze sali to dwie szatnie (dziewcząt i chłopców) z sanitariatami, ma­ga­zyn i pokój instruktora WF z własną łazienką i kuchenką.
Projektowanej rozbudowie towarzyszą terenowe urządzenia sportowe – boisko wyposażone w urzą­dzenia do gry w piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę.
W projektowanym obiekcie wskazano cztery zasadnicze, wzajemnie współpracujące układy kons­trukcyjne: salę gimnastyczną, jej zaplecze, przewiązkę łączącą szkołę z projektowaną salą gim­nas­tyczną i schody wraz z galerią zewnętrzną.
Nasza praca zwróciła uwagę Stowarzyszenia Architektów Polskich, którego krakowski odział uznał, że rozbudowa szkoły w Gromcu zasługuje na nagrodę Projekt Roku 1996.