Zespół budynków mieszkalnych
ul. Żułowska, KrakówPierwszy budynek – zwany przez nas Jednostka Żułowska – rysowaliśmy w czasach fun­k­cjo­nowa­nia ulgi podatkowej przysługującej osobom budującym miesz­ka­nia przeznaczone do wy­naj­mu. Ten projekt dobrze ilustruje wy­pad­kową przepisów fis­kal­nych, geometrycznych ograniczeń działki, za­pisów miejs­co­­we­go planu zagospo­daro­wania przestrzennego i artykułów ustawy Prawo Budowlane. Stąd bierze się wąski trakt, niewielkie mieszkania, zewnętrzna klatka schodowa i ga­le­rie ko­mu­ni­kacyjne. Warto dodać, że całkowity nieomal brak scaleń i wszechobecny w Krakowie zagonowy po­dział ziemi jest trudnym składnikiem pracy architektów projektujących w Królewskim Mieście. Atrak­cyj­ne przedmieście Olsza, na którym powstały budynki, nie jest wyjątkiem.
W przypadku drugiego budynku czynnikiem decydującym o formie (prócz tego o czym prze­czy­tali Państwo wyżej), były wymogi związane z zapewnieniem należytego do­świet­le­nia temu pierw­sze­mu, już sto­ją­cemu w bezpośrednim sąsiedztwie. Stąd dopuszczalny wskaźnik inten­sywności za­bu­do­wy wykorzystuje wy­soka część do­mu. Góruje nad oko­licz­nymi budynkami, które mają różny rozmiar i styl, a loggia dwu­po­zio­mo­wego apartamentu na jej szczycie oferuje nawet widok na panoramę Sta­re­go Miasta .
Nietypowe wymiary budynków i ich niecodzienne rozwiązania to efekt spokojnej analizy rac­jo­nal­nych przesłanek i oceny sąsiedztwa – bliskiego i da­lekiego.